Pomiary do dnia

Brak danych

A Marker A
MarkerA_body
B Marker B
MarkerB_body
C Marker C
MarkerC_body
D Marker D
MarkerD_body
E Marker E
MarkerE_body
Poziom PM2,5 PM10
Bardzo dobry
Dobry
Umiarkowany
Dostateczny
Zły
Bardzo zły
Tryb pracy Opis
Anty-Smog Tryb dostępny cały czas. W okresie zimowym jest standardowym trybem pracy urządzenia. Próg włączenia filtrów ustawiony jest na 50 ug/m3.
Anty-Alergent Tryb dostępny w okresie 2023-05-01 - 2023-09-01. Użytkownik może aktywować ten tryb w następujący sposób:
 1. zalogować się na swoje konto - opcja Zaloguj
 2. wyświetlić listę swoich urządzeń - opcja Konfiguracja/Urządzenia
 3. przejść do edycji urządzenia - klikając myszką w nazwę urządzenia
 4. ustalić tryb pracy oraz próg włączenia filtrów - pola w prawym dolnym obszarze okna
Aby odczytać aktualne stężenia zanieczyszczeń powietrza należy:
 1. kliknąć w marker urządzenia na mapie
 2. jeśli urządzenie jest nieaktywne, to marker ma kolor szary, a kliknięcie spowoduje wyświetlenie "dymka" z informacją o nieaktywności urządzenia
 3. jeśli urządzenie jest aktywne, to zostanie dodane do listy obserwowanych urządzeń:
  • na markerze zostanie wyświetlona litera identyfikująca wybrane urządzenie
  • zawartość wiersza w tabeli wybranych urządzeń
   • litera identyfikująca urządzenie, przy czym zielone tło oznacza, że właściciel urządzenia udostępnił historię pomiarów tego urządzenia, czerwone tło oznacza, że historia pomiarów jest niedostępna
   • aktualne wartości stężeń mierzonych na zewnątrz urządzenia, kolor tła oznacza poziom stężenia
   • klawisz "kliknij" - kliknięcie spowoduje wyświetlenie pełnych danych pomiarowych
   • klawisz X - kliknięcie spowoduje ususnięcie urządzenia z listy obserwowanych urządzeń, jednocześnie z markera znika litera identyfikująca urządzenie
 4. można obserwować do pięciu urządzeń
 5. Jeśli lista jest pełna i zachodzi potrzeba obserwacji kolejnego urządzenia, to z listy należy usunąć urządzenie najmniej istotne i zamiast niego wskazać nowe urządzenie

Jeśli wśród obserwowanych urządzeń są takie, których właściciele udostępnili historię pomiarów, to nad mapą pojawia się diagram z wynikami pomiarów. Jednocześnie nad listą obserowowanych urządzeń dostępne są przyciski sterujące zawartością diagramu.

Okres pomiarowy:

 • Aktualny czas - historia prezentowanych pomiarów kończy się na aktualnym wskazaniu zegara, czyli inaczej pisząc diagram prezntuje aktualne dane.

  Ważne - wybór tej opcji uruchamia mechanizm odświeżania wykresu - co dwie minuty automat uzupełnia dane na diagramie

 • Zadany czas - użytkownik sam wskazuje czas (datę i godzinę), do którego ma być prezentowana historia pomiarów

Przedziały pomiarowe:

 • Godzina - diagram prezentuje wszystkie wyniki pomiarów wykonane w czasie jednej godziny
 • Dzień - diagram prezentuje wyniki pomiarów wykonane w czasie 24 godzin, przy czym punkt na wykresie oznacza wartość średnią z pomiarów wykonanych w czasie 15 minut
 • Tydzień - diagram prezentuje wyniki pomiarów wykonane w czasie 7 dni, przy czym punkt na wykresie oznacza wartość średnią z pomiarów wykonanych w czasie 4 godzin
 • Miesiąc - diagram prezentuje wyniki pomiarów wykonane w czasie jednago miesiąca, przy czym punkt na wykresie oznacza wartość średnią z pomiarów wykonanych w czasie 24 godzin

Tryby pomiarowe (opcja dostępna po wskazaniu co najmniej dwóch urządzeń):

 • Jedno urządzenie - użytkownik wskazuje jedno z obserwowanych urządzeń, a na diagramie prezentowane są wyniki wszystkich rodzajów pomiarów
 • Wszystkie urządzenia - użytkownik wskazuje rodzaj pomiaru, a na diagramie prezentowane są wyniki wybranego pomiaru z wszystkich urządzeń

Osługa diagramu

 • Umieszczenie myszki w obszarze diagramu albo przesunięcie strony na smartfonie w obszar diagramu powoduje wyświetlenie paska narzędziowego diagramu. Funkcje kolejnych ikon:
  • Pobierz wykres w pliku PNG - użycie tej opcji spowoduje wykonanie zrzutu ekranu z aktualną zawartością diagramu i zapisanie go w pliku PNG
  • Powiększenie (domyślnie podświetlone) - myszką albo gestem na smartfonie należy na wykresie wskazać obszar do powiększenia
  • Przesuń - jeśli opcja jest zaznaczona i na diagramie zostało wykonane powiększenie, to przy użyciu myszki lub gestu można przesunąć diagram (np. w lewo)
  • Powiększ - powiększenie diagramu
  • Pomniejsz - pomniejszenia diagramu
  • Skalowanie automatyczne - włączenie tej opcji powoduje, że wartości na osiach diagramu zostają dostosowane do wartości minimalnych i maksymalnych prezentowanych pomiarów
  • Zresetuje osie - przywrócenie wyglądu diagramu do stanu początkowego
  • Pokaż najbliższe dane w dymku - jeśli opcja jest zaznaczona, to przesunięcie myszki w obszarze diagramu spowoduje odszukanie punktu pomiarowego najbliższego do położenia myszki i wyświetlanie wyniku pomiaru dla tego punktu
  • Porównaj dane w dymku - jeśli opcja jest zaznaczona, to przesunięcie myszki w obszarze diagramu spowoduje wyświetlenie wszystkich pomiarów najbliższych do położenia myszki, ale z tego samego momentu czasowego
 • Dwukrotne kliknięcie myszką w obszarze diagramu powoduje przywrócenie wyglądu diagramu do stanu początkowego.
 • Z prawej strony diagramu prezentowana jest legenda diagramu, klikając w pozycje legendy można ukryć\wyświetlić dany wykres.

Ważne

Jeśli diagram prezenuje historię godzinową, czyli rzeczywiste (nie średnie) wartości pomiarów, to w sytuacji gdy filtr urządzenia nie pracuje, to wartości stężeń wewnętrzych mają wartości zerowe.